DOMICILI SOCIAL i FISCAL. DIFERÈNCIES

La Llei General Tributària estableix que el domicili fiscal és el lloc de localització de l’obligat tributari en les seves relacions amb l’Administració tributària. Per a les persones físiques, és el lloc on tinguin la seva residència habitual. No obstant això, per a les persones físiques que desenvolupin principalment activitats econòmiques (empresaris i professionals), l’Administració tributària podrà considerar com a domicili fiscal el lloc on estigui efectivament centralitzada la gestió administrativa i l’adreça de les activitats desenvolupades.

Domicili Social i Fiscal. Diferències