GPS en Vehículos

Es pot instal·lar un GPS en el cotxe d’empresa a la disposició del treballador?

Sí. L’Estatut dels Treballadors estableix que l’empresari podrà adoptar les mesures que estimi més oportunes de vigilància i control per verificar el compliment pel treballador de les seves obligacions i deures laborals, guardant en la seva adopció i aplicació la consideració deguda a la seva dignitat humana i tenint en compte la capacitat real dels treballadors disminuïts, si escau. No obstant això, l’existència d’aquesta legitimació, sense necessitat que presti consentiment previ el treballador, no exclou el compliment del deure informar conforme a la Llei de Protecció de Dades, a més de la inscripció del corresponent fitxer, i compliment de la resta de la normativa de protecció de dades

GPS als vehícles